Kontakt

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU

Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

Kontakt : biuro@ohzz.chodeczek.pl
 

NIP: 888-10-11-604
REGON: 910216773


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Toruniu

KRS: 0000014381
 

BGŻ BNP Paribas S.A. O/Wocławek 12 2030 0045 1110 0000 0036 8780

Wysokość kapitału zakładowego 9 168 400,00 zł.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr  2016/679 z  dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w Chodeczku, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w możliwy jest pod numerem tel. 54 284-91-10 lub adresem email biuro@ohzz.chodeczek.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia,

 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia,

 • na podstawie wyrażonej zgody przez osobę, której dane są przetwarzane –   6 ust 1 lit. a Rozporządzenia,

 1. Pana/Pani dany osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym określonym w przepisach prawa np. przepisy regulujące należności podatkowe, czy też o rachunkowości, do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu gdy dane były niezbędne do określonego przetwarzania.

 3. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 4. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu

 6. podanie danych osobowych jest w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych

 • obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa

 • obowiązkowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowyMapa dojazduFormularz kontaktowy

W celu uzyskania szybkiego kontaktu z obsługą naszej firmy prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego:Wprowadź swój adres Email

Imię, nazwisko / nazwa firmy

Wprowadź treść Email
Przepisz literyAktualności

2018.01.15 - Nabór na stanowisko PREZESA ZARZADU
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK HODOWLI ZWIERZĄT ZARODOWYCH W CHODECZKU SP. Z O.O. z siedzibą w Chodeczku    1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć: zgło ...
2017.09.05 - Uczestniczyliśmy w Dożynkach Jasnogórskich
 Uczestniczyliśmy w Dożynkach Jasnogórskich   ...
2017.08.21 - Zapytanie ofertowe - kopanie buraków cukrowych
 Zapraszamy do  składania ofert na: Usługowe  kopanie buraków cukrowych kombajnem „ROPA”.   Powierzchnia do zbioru -  164 ha Planowany termin zbioru – 25.10.2017 r.  do 05.11.2017 r. Oferta powinna zawierać proponowany termin ...
2017.08.21 - Zapytanie ofertowe - środki chwastobójcze
Zapraszamy do  składania ofert na dostawę środków chwastobójczych:  AGROSAR - 900 litrów  LEOPARD – 550 litrów  AGIL – 280 litrów  LABLADOR -  550 litrów   Uprzejmie prosimy o poda ...