2016.09.22 - Zaproszenie do składania oferty
  

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie

badania sprawozdania finansowego

 

 

Zarząd Spółki Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o.

z siedzibą  w Chodeczku, 

zaprasza uprawnione podmioty

do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie

badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

 

Oferta powinna zawierać:

·         Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomość branży (produkcja rolnicza) przez biegłego rewidenta.

·         Oferta musi zawierać dodatkowo informacje o biegłym rewidencie oddelegowanym do przeprowadzenia oferowanego badania, w tym: dane personalne biegłego (imię                 i nazwisko), numer licencji zawodowej, oraz zestawienie doświadczenia zawodowego        w branży produkcja rolnicza (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat).

·         Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków      do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

·         Cenę netto oraz cenę brutto  za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia.

·         Wskazanie terminów zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia opinii wraz z raportem uzupełniającym  do Spółki (konieczność podania pełnej daty).                W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” – oferta nie będzie brana pod uwagę.

·         Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.

 

Oferty należy kierować na adres spółki:

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w Chodeczku

Chodeczek, 87-860 Chodecz

 

Termin składania ofert upływa z dniem: 07 października 2016 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 54 28 49 100.

 

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU
Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

E-mail : biuro@ohzz.chodeczek.plDesign by © 2022 OHZZ Chodeczek

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry