2018.01.15 - Nabór na stanowisko PREZESA ZARZADU
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK HODOWLI ZWIERZĄT ZARODOWYCH W CHODECZKU SP. Z O.O. z siedzibą w Chodeczku
   1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć:
 • zgłoszenie wraz z podaniem stanowiska, o które się ubiega, zawierające aktualny adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail kandydata,
 • życiorys zawodowy,
 • oświadczenie o posiadaniu wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • oświadczenie o posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 • oświadczenie, że aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez KOWR w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki, o treści: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez KOWR moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”,
 • oświadczenie, iż kandydat nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim, lub biurze posła26 do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • oświadczenie, iż kandydat nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • oświadczenie, iż kandydat nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • oświadczenie kandydata, iż nie pełni on funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • koncepcję własną prowadzenia spółki – program pięcioletni.
     2. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:
 • oryginał lub odpis urzędowy dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • dokumenty potwierdzające posiadane co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • zaświadczenie o niekaralności (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów),
 • inne wymagane w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym dokumenty
Z zastrzeżeniem treści pkt. 2, ppkt. 1), dokumenty potwierdzające kwalifikację kandydata powinny zostać złożone w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez kandydata, przy czym w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia komisji rekrutacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
     3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
 • wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz zasad rachunkowości zarządczej,
 • wiedzę w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,
 • przedstawioną przez kandydata koncepcję prowadzenia spółki.
 
4. Informacje na temat Spółki można uzyskać osobiście w terminie do dnia 29 stycznia 2018 roku w siedzibie Spółki Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o., Chodeczek, 87-860 Chodecz, po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności, jak również korzystając z danych zamieszczonych na stronie internetowej Spółki KOWR pod adresem: www.ohzz.chodeczek.pl. Informacje na temat spółki będą udostępniane w dniach roboczych w godzinach pracy spółki.
5. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne ogłoszona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KOWR wraz z podaniem terminu i godziny rozmów kwalifikacyjnych.
 
6. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną w biurze KOWR zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4.
 
7. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną opublikowane na stronie Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
 
8. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 
Pisemne zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego
do dnia 29 stycznia 2018 roku do godziny 16.00, w biurze KOWR zlokalizowanym w Warszawie pod adresem:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
Kancelaria – pokój nr 1.
 
Zgłoszenia należy składać w dwóch zamkniętych kopertach, na kopercie zewnętrznej należy napisać „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o w Chodeczku „nie otwierać””. Na kopercie wewnętrznej kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji. W przypadku przesłania pocztą decyduje data i godzina wpływu ogłoszenia.
 
 
9. Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 roku.
 
10. Terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie.
 
11. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie do dnia 9 lutego 2018 roku w biurze Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4.
 
12. Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie, będą zwracane kandydatom bez otwierania.
 
13. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU
Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

E-mail : biuro@ohzz.chodeczek.plDesign by © 2022 OHZZ Chodeczek

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry